Правила и условия

Въведение

Този сайт е собственост на Sano Bulgaria. Информацията, налична на този сайт за Sano Bulgaria (наричана по-нататък Sano), за свързаните дружества Sano и трети страни иска да бъде възможно най-точна.

Не можем обаче да гарантираме точността на информацията. Sano не поема отговорност за грешки в съдържанието на този сайт.

Изявленията, направени на този сайт, са направени в съответствие с нашите знания и вярвания. Окончателните резултати обаче могат да се различават значително от първоначалните отчети, тъй като те зависят от група фактори с конкурентно и макроикономическо естество, които в някои случаи са много трудни за постоянно актуализиране на този сайт.

С достъп до този сайт вие приемате без ограничения или резерва следните Общи условия за използване на сайта, които можете да разгледате или отпечатате.

Общи условия за използване на сайта

1. Закон за авторското право
Страниците на нашия сайт са защитени от закона за авторското право. По-специално, всяко възпроизвеждане, адаптация, превод, съхранение или обработка в други носители, включително съхранение и обработка по електронен път, се ползва с авторски права. Всяко частично или пълно използване ще изисква предварителното писмено съгласие на Sano. Както съдържанието, така и структурата на сайта са защитени от закона за авторското право. Всяко възпроизвеждане на информация или данни, по-специално използването на текстове или изображения на продукти (с изключение на материали за пресата), изисква предварителното писмено съгласие на Sano. Правата за разпространение и възпроизвеждане се притежават от Sano. Правата за използване на изображения се запазват, когато изображенията се добавят автоматично или ръчно към архив.

2. Търговски марки
Всяка злоупотреба или неразрешена употреба на тези търговски марки е забранена и представлява нарушение на закона за търговските марки, закона за авторското право и други закони за интелектуална собственост и нелоялна конкуренция.

3. Отказ от правата на трети страни върху уебсайта
Страниците на този уебсайт съдържат връзки („хипервръзки“) към други уебсайтове, които се управляват от трети страни и чието съдържание не е известно на Sano. Sano позволява достъп само до тези сайтове, но не поема отговорност за тяхното съдържание. Нашите връзки към уебсайтове на трети страни имат за цел да улеснят вашето сърфиране. Формулировката на пренасочените сайтове не ни принадлежи. Ние не се идентифицираме с никакво съдържание на уебсайтовете на трети страни. По-специално, ние не поемаме никаква отговорност за нарушения на законови разпоредби или за нарушения на правата на трети страни.

Администраторите на уебсайтовете, достигнати чрез пренасочване от уебсайта на Sano, носят изцяло отговорност за съдържанието на тези страници, както и за продуктите, предлагани за продажба или свързани поръчки от всякакъв вид.

Sano не поема отговорност за нарушения на авторски права, търговски марки или права на интелектуална или лична собственост, които могат да възникнат на страница, достъпна чрез хипервръзка.

В случай на поръчка или правна декларация от всякакъв вид се сключва договор между потребителя и администратора на уебсайта или между потребителя и друга юридическа страна или лице, обучено в това отношение, без никакви отношения между Sano и потребителя. Моля, вижте правните условия за използване на пренасочения уебсайт.

4. Общи условия
Всяка отговорност на Sano за вреди, произтичащи от използването на този уебсайт, независимо от правните причини, включително престъпленията, се ограничава до щети, причинени съзнателно или поради груба небрежност. В същата степен, задължителната отговорност на Sano за нарушения на договора, всички искове ще бъдат ограничени до предвидими щети. Това няма да повлияе на отговорността на Sano съгласно Закона за отговорността на продукта или други предвидени по-рано гаранции. Също така, ограниченията на отговорностите, споменати по-горе, не се прилагат в случай на телесна повреда, животозастрашаване или здраве на човек.

Сано се задължава да не допуска проникване на вируси в уебсайта на Сано. От друга страна, Sano не може да гарантира пълната липса на вируси. В резултат на това препоръчваме да обърнете специално внимание на защитата срещу вируси (напр. Чрез сканиране), преди да изтеглите данни и документи от уебсайта.

Sano не носи отговорност за грешките или грешките на услугите, предлагани на уебсайта на Sano, независимо от неговите отговорности или тяхната валидност.

5. Разпоредби и изявления
Разпоредбите и изявленията на този уебсайт са завършени в съответствие с нашата мисия и принципи. Настоящите резултати, получени от Сано, обаче могат да се различават значително от тези разпоредби и изявления, тъй като зависят от редица макроикономически и конкурентни фактори, които в някои случаи са независими от контрола на Сано. Без да се засягат законовите задължения чрез изменение на разпоредбите и изявленията, Sano не се стреми да актуализира всички разпоредби и изявления, съдържащи се на този уебсайт.

6. Сано продукти
Продуктите, представени на този уебсайт, са продукти на компанията Sano в България.